A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง  เป็นแพทย์ฝึกหัดชั้นปีที่ 1 Bai Xin Xin  ที่ได้พบกับ Shen Yi Zhen ผู้ชายจากครอบครัวที่ร่ำรวย เมื่อ Xin Xin ถูกผูกมัดให้กลายเป็นแพทย์ประจำของ Yi Zhen เธอไม่เข้าใจว่าเธอสมัครอะไรจนกว่าจะสายเกินไป บุคลิกที่แตกต่างกันทั้งเจ็ดของ Yi Zhen เริ่มปรากฏ ความลับดำมืดจากประวัติครอบครัวที่โหดร้ายของเขาก็เช่นกัน Xin Xin สามารถช่วยให้หลายๆใบหน้าของ Yi Zhen ฟื้นจากอดีตอันเจ็บปวดที่เขาผ่านมาได้มั้ย

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.1

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.2

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.3

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.4

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.5

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.6

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.7

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.8

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.9

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.10

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.11

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.12

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.13

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.14

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.15

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.16

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.17

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.18

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.19

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.20

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.21

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.22

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.23

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.24

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.25

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.26

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.27

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.28

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.29

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.30

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.31

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.32

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.33

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.34

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.35

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.36

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.37

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.38 จบ