Blue Birthday

เล่าเรื่องราวหญิงสาวที่ต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ในอดีตผ่านภาพถ่ายลึกลับที่รักแรกของเธอทิ้งเอาไว้ก่อนที่จะเสียชีวิต