Blue Birthday

Blue Birthday  เล่าเรื่องราวหญิงสาวที่ต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ในอดีตผ่านภาพถ่ายลึกลับที่รักแรกของเธอทิ้งเอาไว้ก่อนที่จะเสียชีวิต

[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]