Chicago Typewriter

Chicago Typewriter  เรื่องราวเกี่ยวกับ 2 ช่วงเวลา ซึ่งสื่อให้เรารู้สึกถึงความแตกต่างในการดำเนินชีวิตในสมัยยุคที่ญี่ปุ่นยึดครองเกาหลีกับยุคปัจจุบัน ซึ่งใช้ตัวละครหลัก 3 ตัวในการเล่าเรื่องได้อย่างละมุนละไม ตื่นเต้น และสวยงาม

Chicago Typewriter ซับไทย EP.1

Chicago Typewriter ซับไทย EP.2

Chicago Typewriter ซับไทย EP.3

Chicago Typewriter ซับไทย EP.4

Chicago Typewriter ซับไทย EP.5

Chicago Typewriter ซับไทย EP.6

Chicago Typewriter ซับไทย EP.7

Chicago Typewriter ซับไทย EP.8

Chicago Typewriter ซับไทย EP.9

Chicago Typewriter ซับไทย EP.10

Chicago Typewriter ซับไทย EP.11

Chicago Typewriter ซับไทย EP.12

Chicago Typewriter ซับไทย EP.13

Chicago Typewriter ซับไทย EP.14

Chicago Typewriter ซับไทย EP.15

Chicago Typewriter ซับไทย EP.16 End