Mine Mine  เล่าถึง 2 สาวสะใภ้ตระกูลแชโบลที่ต่างหาทางใช้ชีวิตเพื่อตามหาตัวตนของตัวเองและปล่อยตัวเองให้อิสระจากอคติของคนรอบข้าง