Pride and Price (2022) ความภาคภูมิใจและราคา

Pride and Price (2022) ความภาคภูมิใจและราคา  เรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจของผู้หญิงในที่ทำงานที่ผ่านกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสถานที่ทำงานและการทดสอบงานเพื่อเอาชนะคู่แข่งและเริ่มต้นความฝัน

Pride and Price (2022) ความภาคภูมิใจและราคา ซับไทย ep1

Pride and Price (2022) ความภาคภูมิใจและราคา ซับไทย ep2

Pride and Price (2022) ความภาคภูมิใจและราคา ซับไทย ep3

Pride and Price (2022) ความภาคภูมิใจและราคา ซับไทย ep4

Pride and Price (2022) ความภาคภูมิใจและราคา ซับไทย ep5

Pride and Price (2022) ความภาคภูมิใจและราคา ซับไทย ep6

Pride and Price (2022) ความภาคภูมิใจและราคา ซับไทย ep7

Pride and Price (2022) ความภาคภูมิใจและราคา ซับไทย ep8

Pride and Price (2022) ความภาคภูมิใจและราคา ซับไทย ep9

Pride and Price (2022) ความภาคภูมิใจและราคา ซับไทย ep10

Pride and Price (2022) ความภาคภูมิใจและราคา ซับไทย ep11

Pride and Price (2022) ความภาคภูมิใจและราคา ซับไทย ep12

Pride and Price (2022) ความภาคภูมิใจและราคา ซับไทย ep13

ติดตามตอนต่อไป Pride and Price (2022) ความภาคภูมิใจและราคา ซับไทย ep14