The Legend of Xiao Chuo (2020) จอมนางพิชิตบัลลังก์ ซับไทย

เรื่องย่อ :Legend of Xiao Chuo (2020) จอมนางพิชิตบัลลังก์ ซีรี่ย์จีนมาแรงราชวงศ์เหลียวมีความรุ่งเรืองขีดสุดหรือเป็นยุคทองนั้นคือยุคของพระนาง พระนางเป็นฮองเฮาของเหลียวจิ่งจงฮ่องเต้ ก่อนจะขยับขึ้นมาเป็นไทเฮายุคเหลียวเซิ่งจงฮ่องเต้

The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 1
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 2
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 3
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 4
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 5
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 6
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 7
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 8
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 9
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 10
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 11
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 12
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 13
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 14
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 15
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 16
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 17
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 18
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 19
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 20
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 21
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 22
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 23
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 24
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 25
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 26
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 27
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 28
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 29
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 30
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 31
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 32
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 33
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 34
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 35
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 36
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 37
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 38
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 39
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 40
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 41
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 42
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 43
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 44
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 45
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 46
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 47
The Legend of Xiao Chuo (2020) ตอน 48 End