EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12
EP 13
EP 14
EP 15

The Walking Dead Season 10

  การแบ่งอาณาเขตของกลุ่มเสียงกระซิบ ทำให้กลุ่มพันธมิตรปฏิบัติตามกฎจึงไม่เป็นเหตุให้เกิดภัยอันตรายแต่หากวันหนึ่งมีใครล่วงล้ำเข้าไปในเขตของเสียงกระซิบแล้วอาจด้วยความตั้งใจหรือไม่ก็ตามวันนึงมีเหตุการณ์ที่กลุ่มพันธมิตรต้องทำผิดกฎล้ำเขตเข้าไปจนเป็นชนวนเหตุให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มพันธมิตรกับกลุ่มเสียงกระซิบขึ้น