EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6

 ภาพยนตร์เกี่ยวกับสโมสรแฮ็กเกอร์ผิวขาว ‘Better World’ และแฮ็กเกอร์อัจฉริยะ ‘HEX’ ที่มีการประลองกับแฮกเกอร์ผิวดําอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจาก Songdo International Exchange ถูกแฮ็กในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่